Cứ ở gần chị gái là thằng nhỏ cứ dựng đứng

Cứ ở gần chị gái là thằng nhỏ cứ dựng đứng

Cứ ở gần chị gái là thằng nhỏ cứ dựng đứng